Belzona 8211 (HP Anti-Seize)

Belzona 8211 (HP Anti-Seize)

贝尔佐纳 (Belzona) 8211(HP 防卡死)可防止组件遭受高温、腐蚀和化学侵蚀,防止卡死和磨损。
产品规格
/ 库存:
产品特点
Belzona 8211 (HP Anti-Seize)
商品详情
{}
相关产品推荐
上一页 下一页